รางวัลแห่งความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่บริษัทได้รับในปี พ.ศ. 2559

รางวัลแห่งความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่บริษัทได้รับในปี พ.ศ. 2557

รางวัลแห่งความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่บริษัทได้รับในปี พ.ศ. 2558

2557
2558
2559
 • 26 กุมภาพันธ์ 2557 / สาขาสุขสวัสดิ์

  การรับรองระบบมาตรฐาน ด้านการจัดการพลังงาน

  ISO 50001 : 2011 Accardit DAkkS จาก TUV Nord (ทูฟ นอร์ท)

 • 15 - 17 กรกฎาคม 2557 / สาขาโคราช

  รางวัลพระราชทานเกียรติยศ ประเภทชมรม To Be Number One ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ต้นแบบ ระดับทอง ประจำปี 2557

  รับพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 • 20 สิงหาคม 2557 / สาขาบางปู

  รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556

  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • 20 สิงหาคม 2557 / สาขาโคราช

  รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น 5 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2553 - 2557

  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • 27 สิงหาคม 2557 / สาขาสุขสวัสดิ์

  รางวัล หุ้นขวัญใจมหาชน ปีที่2

  จากหนังสือพิมพ์รายวันข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 22 ตุลาคม 2557 / สาขาสุขสวัสดิ์

  รางวัล ASEAN PLASTIC AWARDS 2014 ระดับ GOLD

  จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • 23 ตุลาคม 2557 / สาขาสุขสวัสดิ์

  รางวัล Best Thin Wall Packaging Gold Award 2014

  จากสถาบัน In-Mold Decorating Association ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • 21พฤศจิกายน 2557 / สาขาโคราช

  รางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่ง

  จากกระทรวงพลังงาน

 • 26 พฤศจิกายน 2557 / สาขาโคราช

  รางวัล อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2557 ด้านการบริหารงานคุณภาพ

  จากกระทรวงอุตสาหกรรม

 • 3 ธันวาคม 2557 / สาขาสุขสวัสดิ์

  ประกาศเกียรติคุณ องค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุน ด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2557

  จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • 26 พฤศจิกายน 2557 / สาขาสุขสวัสดิ์

  รางวัล OUTSTANDING ENTREPRENEURSHIP CATEGORY OF THE ASIA PACIFIC ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2014

  จากสถาบัน ENTERPRISE ASIA

 • 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 / สาขาโคราช

  ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

  จาก จังหวัดนครราชสีมา

 • 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 / สาขาสุขสวัสดิ์

  ใบรับรอง “The Carbon Footprint Reduction Label Scheme for Food Box”

  จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 • 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 / สาขาสุขสวัสดิ์

  รางวัลการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain

  จาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 • 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 / สาขาโคราช

  รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ

  จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 / สาขาโคราช

  รางวัลสามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ชมรม To Be Number One ในสถานประกอบการ ขนาดใหญ่ ระดับเพชรปีที่ 1

  จาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 • 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 / สาขาโคราช

  รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2549 – 2558)

  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 / สาขาบางปู

  รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2549 – 2558)

  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • 9 กันยายน พ.ศ. 2558 / สาขาโคราช

  รางวัลเกียรติยศ CSR – DIW Award 2015 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมต่อสังคม

  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • 17 กันยายน พ.ศ. 2558 / สาขาโคราช

  รางวัล Prime Minister’s Export Award 2015 (Best Thai Brand)

  จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 • 24 กันยายน พ.ศ. 2558 / สาขาโคราช

  ใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรม ลดก๊าซเรือนกระจก

  จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 • 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 / สาขาโคราช

  รางวัล ASEAN Excellent Enterprise & Businessman

  จาก The Organizing Committee of ASEAN Communication Program 2015

 • 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

  รางวัล ASEAN Admired Brand

  จาก The Organizing Committee of ASEAN Communication Program 2015

 • 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

  รางวัลองค์กรภาคเอกชน ที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น

  จาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

  ใบประกาศเกียรติคุณโครงการ 1 บริษัท ดูแล 1 ชุมชน ภายใต้นโยบาย ลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้

  จาก หอการค้าแห่งประเทศไทย

 • 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

  รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2558 (Popular Stock Awards 2015)

  จัดโดยหนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวหุ้นและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 / สาขาโคราช

  ใบรับรอง Green Meeting

  จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 • 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 / สาขาโคราช

  เกียรติบัตรจากการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ระดับเพชรปีที่ 2

  จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 • 27 กรกฏาคม 2559 / สาขาโคราช

  รางวัลรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของ ประเทศไทย ประจำปี 2559 (Premium Products of Thailand, The Pride of Thais)

  จากสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 / อมตะนคร ชลบุรี และสาขาโคราช

  ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR – DIW Award 2016 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 / สาขาบางปู และสาขาโคราช

  รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการ ดีเด่น 5 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2555 – 2559) และโรงงานสาขาโคราช

  ได้รับรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบการ ดีเด่น 10 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 – 2559)

  จากกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลแห่งความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่บริษัทได้รับในปี พ.ศ. 2557

 • การรับรองระบบมาตรฐาน ด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 Accardit DAkkS
 • รางวัลพระราชทานเกียรติยศ ประเภทชมรม To Be Number One ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ต้นแบบ ระดับทอง ประจำปี 2557
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556
 • รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น 5 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2553 - 2557
 • รางวัล หุ้นขวัญใจมหาชน ปีที่2
 • รางวัล ASEAN PLASTIC AWARDS 2014 ระดับ GOLD
 • รางวัล Best Thin Wall Packaging Gold Award 2014
 • รางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่ง
 • รางวัล อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2557 ด้านการบริหารงานคุณภาพ
 • ประกาศเกียรติคุณ องค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุน ด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2557
 • รางวัล OUTSTANDING ENTREPRENEURSHIP CATEGORY OF THE ASIA PACIFIC ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2014
 • รางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 1993 จากกระทรวงพาณิชย์
 • รางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2003 จากกระทรวงพาณิชย์
 • รางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2005 จากกระทรวงพาณิชย์
 • รางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2010 จากกระทรวงพาณิชย์
 • รางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2015 จากกระทรวงพาณิชย์
 • ราวงัล THAILAND’S CORPORATE BRAND RISING STARS 2013 จากคณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รางวัลผู้ส่งออกสินค้าดีเด่นภาคพื้น ยุโรป
 • รางวัลผู้ส่งออกสินค้าดีเด่นภาคพื้น เอเชีย
 • ได้รับเครื่องหมายมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะเมลามีน (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ได้รับตราสัญลักษณ์ “THAILAND’S BRAND” จากกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์

รางวัลแห่งความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่บริษัทได้รับในปี พ.ศ. 2558

 • ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
 • ใบรับรอง “The Carbon Footprint Reduction Label Scheme for Food Box”
 • รางวัลการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ
 • รางวัลสามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ชมรม To Be Number One ในสถานประกอบการ ขนาดใหญ่ ระดับเพชรปีที่ 1
 • รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2549 – 2558)
 • รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2549 – 2558)
 • รางวัลเกียรติยศ CSR – DIW Award 2015 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมต่อสังคม
 • รางวัล Prime Minister’s Export Award 2015 (Best Thai Brand)
 • ใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรม ลดก๊าซเรือนกระจก
 • รางวัล ASEAN Excellent Enterprise & Businessman
 • รางวัล ASEAN Admired Brand
 • รางวัลองค์กรภาคเอกชน ที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น
 • ใบประกาศเกียรติคุณโครงการ 1 บริษัท ดูแล 1 ชุมชน ภายใต้นโยบาย ลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้

รางวัลแห่งความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่บริษัทได้รับในปี พ.ศ. 2559

 • รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2558 (Popular Stock Awards 2015)
 • ใบรับรอง Green Meeting
 • เกียรติบัตรจากการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ระดับเพชรปีที่ 2
 • รางวัลรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของ ประเทศไทย ประจำปี 2559 (Premium Products of Thailand, The Pride of Thais)
 • ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR – DIW Award 2016 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
 • รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการ ดีเด่น 5 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2555 – 2559) และโรงงานสาขาโคราชได้รับรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบการ ดีเด่น 10 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 – 2559)
 • รางวัล Prime Minister’s Award 2016 (Best Exporter 2016)
 • รางวัลประกาศเชิดชูเกียรติองค์กรที่สนับสนุนด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง ประจำปี 2559

Back To Top